Privacy and Cookie Policy

Tại CoinCap News, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cực kỳ coi trọng việc bảo mật dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất cũng như bị sử dụng và truy cập trái phép.

Chính sách Bảo mật và Cookie này (“Chính sách Bảo mật”) điều chỉnh việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này, coincapnews.com (“Trang web”), và nội dung, phần mềm và ứng dụng di động có liên quan (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật này cũng bao gồm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi có tại https://coincapnews.com/terms

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho bất kỳ người nào (sau đây gọi là “bạn” hoặc “người dùng”) truy cập, đọc, tham gia hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng và API của chúng tôi (bao gồm bất kỳ biến thể, bản cập nhật, bản vá hỗ trợ hoặc người kế nhiệm nào ), diễn đàn, blog, bất kỳ Dịch vụ trang web nào của chúng tôi và / hoặc bất kỳ biểu đồ, bảng xếp hạng, giá cả, khối lượng giao dịch, bài báo, tin tức, thông cáo báo chí, phân tích, báo cáo, thông tin, bài viết, ảnh, hình ảnh, hồ sơ, lời chứng thực, mẹo, quảng cáo, tệp phương tiện và nội dung khác trên Trang web, Ứng dụng của chúng tôi và Dịch vụ trang web của chúng tôi.

Để có hiệu lực và để tuân thủ bất kỳ thay đổi nào trong luật, chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của bạn là tự cập nhật bất kỳ sửa đổi nào bằng cách xem lại Chính sách Bảo mật này tại Trang web của chúng tôi thường xuyên.

1.Các loại dữ liệu được thu thập

1.1. Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:

– Địa chỉ e-mail của những người giao tiếp với chúng tôi qua e-mail;

– Tổng hợp thông tin liên quan đến những trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập;

– Thông tin do người dùng tình nguyện (chẳng hạn như thông tin khảo sát và / hoặc đăng ký trang web);

– Thông tin tài chính do người dùng cung cấp chỉ cho mục đích đồng bộ hóa và thông tin của người dùng;

– Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc ứng dụng di động, bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý và ngày giờ bạn yêu cầu.

1.2 Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học. Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng nó không được coi là dữ liệu cá nhân theo Luật bảo vệ dữ liệu vì nó không trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn. Nếu bất kỳ lúc nào chúng tôi kết hợp bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể nhận dạng bạn, chúng tôi coi dữ liệu kết hợp đó là dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng và xử lý theo Chính sách về quyền riêng tư và cookie này.

2.Mục đích và cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

2.1 Khi bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể cho bạn, hoặc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

2.2 Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn, cải thiện trang web, dịch vụ và tương tác của chúng tôi với bạn và những người dùng sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi theo những cách sau:

– Quản lý tài khoản và mối quan hệ của bạn với chúng tôi và liên lạc với bạn qua điện thoại, thư, email, tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn tức thời hoặc các phương tiện điện tử khác;

– Xác minh danh tính của bạn và phát hiện gian lận và tội phạm và tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định nào;

– Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;

– Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua hoặc yêu cầu;

– Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy rằng bạn có thể quan tâm hoặc tốt nhất cho bạn;

– Dữ liệu của bạn có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ để xác thực xem bạn có phải là khách hàng hiện tại hay không (điều này có thể ảnh hưởng đến việc bạn có được chấp nhận cho một trong các sản phẩm của họ hay không) hoặc cho các mục đích phòng chống gian lận. Nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ không được phép sử dụng những dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác kể cả tiếp thị.

– Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi;

– Đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và thiết bị của bạn;

– Để quản trị trang web của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và mục đích khảo sát;

– Để xây dựng một bức tranh về sở thích của bạn để bạn không bỏ lỡ thông tin liên quan đến bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi;

– Để cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và cố gắng đảm bảo rằng bạn nhận được những điều tốt nhất từ ​​trang web của chúng tôi;

– Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của trang web và dịch vụ của chúng tôi;

– Như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật;

– Để đo lường hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi phục vụ cho bạn và những người khác, và để cung cấp quảng cáo có liên quan cho bạn;

– Để gửi tiếp thị trực tiếp cho bạn (xem phần 5, bên dưới);

– Để đưa ra các đề xuất và khuyến nghị về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng có thể quan tâm dựa trên các hình thức sử dụng cả trên trang web của chúng tôi và trên các kênh khác (chẳng hạn như email và phương tiện truyền thông xã hội);

– Để cho các mục đích đào tạo và chất lượng;

– Để kiểm tra bất kỳ hướng dẫn nào bạn cung cấp cho chúng tôi và nhằm mục đích điều tra bất kỳ khiếu nại nào bạn có thể đưa ra hoặc làm bằng chứng trong bất kỳ tranh chấp nào hoặc các tranh chấp được dự đoán giữa bạn và chúng tôi. 

2.3 Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn.

 3.Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân 

 3.1 Chúng tôi có thể cần tiết lộ dữ liệu của bạn cho người khác để đảm bảo cung cấp hiệu quả cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu. Dữ liệu của bạn cũng có thể được tiết lộ cho các thực thể khác như được mô tả bên dưới.

 3.2 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi. Chúng tôi hiện chỉ có các công ty con, nhưng đôi khi điều này cũng có thể bao gồm bất kỳ công ty mẹ nào mà chúng tôi có và các công ty con của họ.

 3.3 Chúng tôi có thể cần tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho::

– Nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và nhà thầu phụ;

– Các cơ quan phòng chống gian lận, để ngăn chặn tội phạm và truy tìm những người chịu trách nhiệm;

– Các nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính, để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định;

– Các nhà cung cấp phân tích và công cụ tìm kiếm hỗ trợ chúng tôi trong việc cải tiến và tối ưu hóa trang web của chúng tôi;

Các nhà cung cấp phần mềm và CNTT cung cấp cho chúng tôi cơ sở hạ tầng CNTT để cung cấp dịch vụ và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm cả thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài của chúng tôi) và cũng là những người giúp chúng tôi quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng và liên hệ, các mối quan hệ khách hàng và tiếp thị.

 3.4 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu:

 – Chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó; 

– CoinCapNews hoặc về cơ bản tất cả tài sản của nó được một bên thứ ba mua lại, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân do nó nắm giữ về khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao;

– Chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để thực thi hoặc áp dụng bất kỳ hợp đồng nào với bạn và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của doanh nghiệp của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

Trừ khi được cung cấp ở trên, chúng tôi không bán, cho thuê, cấp phép hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và chỉ nhân viên được ủy quyền của chúng tôi đã ký các nghĩa vụ bảo mật bằng văn bản mới được phép truy cập Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ an toàn của bạn để cung cấp dịch vụ mà bạn đang sử dụng hoặc đã yêu cầu từ Công ty của chúng tôi.Chúng tôi xem xét cẩn thận tất cả các mối quan hệ của chúng tôi với các bên thứ ba để có thể chắc chắn rằng các hoạt động của họ phù hợp với cam kết của chúng tôi với bạn liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật. Chúng tôi cũng tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu trong các giao dịch của chúng tôi với các bên thứ ba này để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ một cách thích hợp

4.Cookie và Web Beacons

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh, được gửi đến trình duyệt của bạn từ các máy tính của Trang web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính của bạn. Cần có cookie để sử dụng một số dịch vụ CoinCapNews. CoinCapNews và các đối tác quản lý quảng cáo (“Ad Partners”) sử dụng cookie để ghi lại thông tin phiên hiện tại.

Đôi khi, các Đối tác Quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng đèn hiệu web (còn được gọi là thẻ Internet, thẻ pixel và ảnh GIF rõ ràng). Các báo hiệu web này được cung cấp bởi Đối tác quảng cáo của chúng tôi và cho phép Đối tác quảng cáo lấy thông tin như địa chỉ IP của máy tính đã tải xuống trang mà báo hiệu xuất hiện, URL của trang mà đèn hiệu xuất hiện, thời gian trang chứa beacon đã được xem, loại trình duyệt được sử dụng để xem trang và thông tin trong cookie do Ad Partners thiết lập. Báo hiệu web cho phép Đối tác quảng cáo của chúng tôi nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt web của bạn, từ đó cho phép chúng tôi tìm hiểu những quảng cáo nào đưa người dùng đến Trang web của chúng tôi.

Với cả cookie và công nghệ đèn hiệu web, thông tin mà chúng tôi thu thập và chia sẻ là ẩn danh và không nhận dạng được cá nhân. Nó không chứa tên, địa chỉ, vị trí địa lý, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bạn.

5.Các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân

5.1 Chúng tôi đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật hợp lý được cung cấp bởi công nghệ hiện tại và tất cả các máy chủ và máy chủ dữ liệu của chúng tôi đều được bảo vệ tương tự bằng các biện pháp bảo mật đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tường lửa.

5.2 Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn và được bảo vệ chống lại sự truy cập và tiết lộ trái phép. Chúng tôi sử dụng các phương tiện bảo mật như (không giới hạn) bảo vệ bằng mật khẩu, mã hóa, truy cập bị khóa và hạn chế. Chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt nhằm hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của chỉ nhân viên được ủy quyền của chúng tôi trên cơ sở cần biết.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng tin tặc hoặc nhân viên không được phép có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bất chấp những nỗ lực của chúng tôi. Bạn nên lưu ý rằng khi sử dụng dịch vụ CoinCapNews, thông tin của bạn sẽ được truyền qua Internet và thông qua cơ sở hạ tầng và mạng di động của bên thứ ba, những thông tin này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi không thể bảo vệ, cũng như Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền cho người dùng khác. Bạn không bao giờ được truyền thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cho người dùng khác.

5.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các bước thiết thực để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không được lưu giữ lâu hơn thời gian quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này, hoặc chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích mà bạn đã giao phó cho chúng tôi về Dữ liệu Cá nhân của bạn, hoặc có thể được yêu cầu cho các mục đích kinh doanh hợp pháp hoặc hợp pháp, tùy theo điều kiện nào mới nhất.

CoinCapNews đặt trụ sở tại Hoa Kỳ và các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và các Điều khoản sử dụng liên quan sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật liên bang của Hoa Kỳ, không liên quan đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, bằng cách truy cập Trang web và Dịch vụ và cung cấp thông tin cá nhân qua Trang web, bạn đồng ý và thừa nhận và đồng ý với việc thu thập, duy trì, xử lý và chuyển giao thông tin đó trong và đến Hoa Kỳ và các các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các khu vực pháp lý khác này có thể có các luật về quyền riêng tư khác với khu vực pháp lý tại nhà của bạn và cung cấp các mức độ bảo vệ thông tin cá nhân khác nhau. CoinCapNews có các quy trình và thủ tục để cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp nhằm bảo vệ việc chuyển dữ liệu từ Liên minh Châu  Au. Bạn đồng ý rằng các điều khoản của Chính sách Bảo mật này và Điều khoản Sử dụng sẽ được áp dụng và bạn đồng ý với việc truyền và xử lý thông tin cá nhân của mình ở bất kỳ khu vực tài phán nào.

6.Trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi và các thông tin khác mà chúng tôi gửi cho bạn (bao gồm bất kỳ email hoặc tiếp thị trực tiếp nào) có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, họ có thể thu thập thông tin từ bạn. Xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các trang web này hoặc chính sách của họ. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.

7.Contact

Bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật và chính sách cookie nên được gửi đến [email protected]