Terms of Use

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web này, coincapnews.com (“Trang web”), và nội dung, phần mềm và ứng dụng có liên quan (gọi chung là “Dịch vụ”). Các Điều khoản này cũng bao gồm Chính sách Bảo mật của chúng tôi, có tại https://coincapnews.com/privacy

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ Dịch vụ Trang web nào của chúng tôi), liệt kê sự kiện của bạn trên Trang web của chúng tôi, tải xuống Ứng dụng của chúng tôi, đăng ký bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, bạn hoàn toàn đồng ý tuân theo phiên bản của Điều khoản được đăng trên Trang web này tại thời điểm bạn truy cập Trang web này. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này.

1. Đủ điều kiện

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được nhắm mục tiêu cho người lớn và các tổ chức kinh doanh. Dịch vụ hoàn toàn dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn trừ khi bạn ký kết một thỏa thuận riêng với chúng tôi để sử dụng cho mục đích thương mại của bạn. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ nếu chúng tôi đã chấm dứt bất kỳ tài khoản nào của bạn hoặc cấm bạn.

Trang web của chúng tôi, Dịch vụ trang web của chúng tôi, Nội dung của chúng tôi và các Bản cập nhật của chúng tôi do đó không dành cho những người có thể được xác định là trẻ vị thành niên theo luật hiện hành. Tuy nhiên, Công ty của chúng tôi không thể xác định liệu bất kỳ người dùng nào của Trang web hoặc Dịch vụ Trang web của chúng tôi đều là trẻ vị thành niên. Để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn phải từ 13 tuổi trở lên. Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm giám sát xem trẻ vị thành niên có đang sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ Trang web của chúng tôi hay không.

2. Giấy phép

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được bảo lưu bởi CoinCapNews, các nhà cung cấp bên thứ ba và các chủ sở hữu tương ứng khác, nếu có.

CoinCapNews cung cấp nội dung thông qua Dịch vụ là tác phẩm có bản quyền và / hoặc đã đăng ký nhãn hiệu của CoinCapNews hoặc các nhà cấp phép và nhà cung cấp bên thứ ba của CoinCapNews (gọi chung là “Nội dung”). Để rõ ràng, Nội dung sẽ bao gồm tất cả những nội dung đó mà bạn có thể truy cập vào bất kỳ lúc nào. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ đã được phát triển, biên soạn, chuẩn bị, sửa đổi, lựa chọn và sắp xếp bởi CoinCapNews và các bên thứ ba đó thông qua việc áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá được phát triển và áp dụng thông qua việc dành đáng kể thời gian, công sức và tiền bạc và các cấu thành tài sản trí tuệ có giá trị của CoinCapNews và những người khác. Theo đó, bạn sẽ bảo vệ các quyền sở hữu của CoinCapNews và tất cả những người khác có quyền trong Dịch vụ trong và sau thời hạn của thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các yêu cầu hợp lý bằng văn bản của CoinCapNews để bảo vệ các quyền theo hợp đồng, luật định và thông luật của CoinCapNews trong dịch vụ.

Theo các Điều khoản này và sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, CoinCapNews theo đây cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, cá nhân, không độc quyền, không cấp phép lại và không thể chuyển nhượng để sử dụng Nội dung và sử dụng Dịch vụ này, trong mỗi trường hợp chỉ dành cho sử dụng cá nhân của bạn. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Ngoại trừ giấy phép nêu trên, bạn không có quyền nào khác đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào và bạn không được sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, phân phối, tái sản xuất, xuất bản, hiển thị, biểu diễn, cấp phép, bán, thuê, cho thuê, cho mượn, tạo tài liệu phái sinh hoạt động, tạo bất kỳ chỉ mục nào, thiết kế đối chiếu, thay đổi, nâng cao, cung cấp quyền truy cập hoặc khai thác Dịch vụ hoặc Nội dung theo bất kỳ cách nào.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này, giấy phép trên sẽ tự động chấm dứt.

3. Nội dung trang web của chúng tôi

3.1. Trang web và Nội dung chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của Bạn.

3.2 Trang web và Nội dung được cung cấp bởi Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của Chúng tôi chỉ cho thông tin chung của Bạn và không nhằm mục đích kinh doanh hoặc đầu tư hoặc để giải quyết các yêu cầu cụ thể về tài chính hoặc các yêu cầu khác của Bạn. Đặc biệt, Nội dung:

– Không thể hiện ý kiến về tương lai hoặc giá trị mong đợi của bất kỳ tiền tệ, bảo mật hoặc lãi suất nào khác

– không cấu thành bất kỳ hình thức tư vấn nào (tài chính, đầu tư, thuế, pháp lý hoặc cách khác) và không được dựa vào đó cho bất kỳ mục đích nào;

– không cấu thành bất kỳ lời xúi giục, mời gọi hoặc khuyến nghị nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liệt kê hoặc đề cập đến; và

– không nhằm để Bạn dựa vào khi đưa ra (hoặc quyết định không thực hiện) bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào hoặc các quyết định khác.

Do đó, bạn được khuyên nên mua séc và lời khuyên chuyên nghiệp của riêng mình trước khi bạn quyết định thực hiện bất kỳ giao dịch, đầu tư hoặc hoán đổi nào vì không có Nội dung nào cấu thành bất kỳ lời khuyên giao dịch hoặc đầu tư hoặc đảm bảo nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo về lợi nhuận / lợi ích / trả lại).

3.3 Trang web và Nội dung có thể bao gồm thông tin và tài liệu được tải lên bởi những người dùng khác của Trang web, bao gồm các diễn đàn người dùng, đánh giá sản phẩm và dịch vụ, bảng thông báo và phòng trò chuyện. Thông tin này và các tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc chấp thuận. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Trang web của Chúng tôi không đại diện cho các quan điểm hoặc giá trị của Chúng tôi.

3.4 Trang web và Nội dung có thể bao gồm quảng cáo hoặc các tài liệu khuyến mại khác từ các bên thứ ba (bao gồm các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác). Những quảng cáo và tài liệu khuyến mại đó chưa được Chúng tôi xác minh hoặc chấp thuận, không cấu thành bất kỳ lời khuyên nào từ Chúng tôi và không phải là bất kỳ sự chứng thực nào của Chúng tôi đối với nhà quảng cáo hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

3.5 Nơi Chúng tôi liệt kê hoặc mô tả các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, Chúng tôi cố gắng cung cấp cho Bạn thông tin Bạn cần để giúp Bạn so sánh chúng và chọn sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp cho Bạn. Chúng tôi cũng có thể có các mẹo và thông tin khác để giúp Bạn so sánh các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp trả tiền cho Chúng tôi cho các quảng cáo hoặc khuyến mãi trên Trang web của Chúng tôi hoặc trong các email Chúng tôi có thể gửi cho Bạn. Bất kỳ thỏa thuận thương mại nào mà Chúng tôi có với nhà cung cấp không ảnh hưởng đến cách Chúng tôi mô tả hoặc xếp hạng họ hoặc các sản phẩm và dịch vụ của họ.

4.Các hoạt động bị cấm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

– Sao chép, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào;

– Sao chép, thao túng hoặc tổng hợp bất kỳ Nội dung nào (bao gồm cả dữ liệu) nhằm mục đích cung cấp nội dung đó cho bất kỳ bên thứ ba nào;

– Giao dịch, bán, thuê, cho mượn, cho thuê hoặc cấp phép cho bất kỳ Nội dung hoặc quyền truy cập nào vào Dịch vụ, cho dù là thương mại hay miễn phí;

– Sử dụng hoặc giới thiệu cho Dịch vụ bất kỳ phương pháp khai thác, thu thập dữ liệu, “thu thập dữ liệu”, rô bốt hoặc phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tự động hoặc tương tự hoặc truy cập thủ công, thu thập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc tải xuống hoặc lưu trữ Nội dung (trừ khi ủy quyền của CoinCapNews).

– Đưa ra các yêu cầu quá mức về thông tin hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào gây cản trở, làm gián đoạn hoặc đặt ra gánh nặng quá mức cho Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng hoặc tính khả dụng của bất kỳ Nội dung nào, hoặc tốc độ hoặc chức năng của Dịch vụ;

– Đưa vi rút, Trojan horse, sâu, bom hẹn giờ hoặc phần mềm độc hại khác vào Dịch vụ hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để vượt qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào cấm yêu cầu cung cấp thông tin số lượng lớn;

– Vi phạm, bỏ qua hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật nào nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào Trang web, Nội dung hoặc Dịch vụ; hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ, bất kỳ Nội dung nào hoặc vào bất kỳ hệ thống máy tính hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ CoinCapNews nào, cho dù thông qua hack, khai thác mật khẩu, sử dụng trái phép mật khẩu / thông tin đăng nhập của người khác hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;

– Hạn chế, ngăn cản hoặc can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người dùng nào khác (bao gồm cả việc hack hoặc phá hoại Trang web);

– Giới thiệu hoặc phân phối thông qua Trang web bất kỳ chương trình máy tính nào làm hỏng, can thiệp, chặn, thu thập, phát hành hoặc tiết lộ bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

– Sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại hoặc biểu tượng nào của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào được hiển thị trên Trang web; hoặc sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác trong Nội dung.

5.Liên kết và các trang web của bên thứ ba

Trang web và Nội dung (bao gồm thông tin chúng tôi gửi cho Bạn) có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web của bên thứ ba. Bất kỳ liên kết hoặc tài liệu tham khảo nào như vậy chỉ được cung cấp cho sự thuận tiện của Bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin nào có trong chúng. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là được CoinCapNews chứng thực cho trang web. Việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của trang web bên thứ ba đó.

Khi bạn rời khỏi Trang web, cho dù thông qua một liên kết có trên Trang web hoặc thông qua việc sử dụng trình duyệt web của bạn hoặc công cụ điều hướng khác, thông tin bạn xem sẽ không được chúng tôi cung cấp. Các điều khoản và chính sách của chúng tôi không chi phối việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, không kiểm soát và không giám sát hoặc xem xét nội dung của bất kỳ trang web nào khác. Liên kết đến trang web của bên thứ ba không ngụ ý việc CoinCapNews tài trợ, chấp thuận, liên kết hoặc chứng thực cho trang web của bên thứ ba được liên kết hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.

Bạn đồng ý rằng CoinCapNews  sẽ không, theo bất kỳ lưu thông nào, không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc chỉ đúng, đối với bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, thông tin, nguồn lực và / hoặc nội dung nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ truyền thông bất kỳ bên thứ ba nào bạn có thể có với bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ tác hại nào, thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc kết nối với bất kỳ sự cố gắng hoặc bạn sử dụng hoặc liên quan đến tài liệu hoặc nội dung hoặc thực hành kinh doanh của bất kỳ bên thứ ba nào.

6.Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

6.1 Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm của Chúng tôi đối với Bạn nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của Chúng tôi hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Chúng tôi và do gian lận hoặc trình bày sai sự thật.

6.2 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép Chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm, tuyên bố ngụ ý hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho Trang web của Chúng tôi hoặc bất kỳ Nội dung nào trên đó hoặc mà chúng tôi gửi cho Bạn.

6.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc theo cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh trong hoặc liên quan đến việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng, Trang web của chúng tôi; hoặc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung nào được hiển thị trên Trang web của Chúng tôi hoặc mà chúng tôi gửi cho Bạn.

6.4 Đặc biệt, Trong mọi trường hợp, CoinCapNews hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh, doanh thu, tiết kiệm dự kiến, cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng hoặc bất kỳ sự gián đoạn kinh doanh nào; hoặc là bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của CoinCapNews.

7.Luật điều chỉnh và quyền tài phán

Các Điều khoản này và bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tranh chấp hoặc các thủ tục pháp lý khác của hoặc giữa bạn và chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào theo bất kỳ cách nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ, sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật liên bang Hoa Kỳ mà không tham chiếu đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào.